ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣ ΕΙΔΗ ΚΥΝΑΡΑΣ ΑΔΕΝΩΝ ΕΚΚΡΙΝΟΝΤΩΝ ΠΙΚΡΑΣ ΟΥΣΙΑΣ

ABOUT THE PRESENCE OF GLANDS IN KINDS OF CYNARA, EXCRETING BITTER SUBSTANCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1932
  6. 31-33
    • The announcement concerns study during which is examined a bitter substance that is excerted from the plant Cynara Scolymus. The in question substance, on the basis of the researches which were carried out, is excreted by glands which are found on the leaves of the plant as well on its trunk. It worths to be mentioned that these glands had never been observed by other scientists. Moreover, similar glands were found and in the kind Cynara Cardunculus.
    • Η ανακοίνωση αφορά μελέτη κατά την οποία εξετάσθηκε μια πικρή ουσία η οποία εκκρίνεται από το φυτό Cynara Scolymus. Η εν λόγω ουσία, βάσει ερευνών που διεξήχθησαν, εκκρίνεται από αδένες που βρίσκονται στα φύλλα του φυτού καθώς και στον βλαστό αυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αδένες αυτοί δεν είχαν παρατηρηθεί από άλλους ερευνητές. Ακόμη, παρόμοιοι αδένες βρέθηκαν και στο είδος Cynara Cardunculus.