Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΝ

THE DEVELOPMENT OF THE UPPER MIOCENE IN AKARNANIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1932
  6. 21-27
    • Palaeontological findings at the area of Akarnania are presented and analyzed. Through these, the development of the upper Miocene in the aforementioned area, is specified.
    • Παρουσίαζονται και αναλύονται παλαιοντολογικά ευρήματα της περιοχής της Ακαρνανίας μέσα από τα οποία συγκεκριμενοποιείται η ανάπτυξη του ανωτέρου Μειόκανου στην περιοχή αυτή.