ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΙ ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΕΝΌΣ ΠΥΚΝΩΤΗ-ΕΞΕΥΡΕΝΗΤΗ

ONE GENERALIZATION OF THE LAW OF THE ABSORVED-MICROMETRIC MEASUREMENTS IN THE CASE OF MOVEMENT, NOT PURELY TRANSITIONAL OF THE ARMATURE OF ONE CONDENSER-EXPLORER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Santo Rini Paul
  5. 1932
  6. 10-16
    • Detailed study of the performance of the condenser-explorer. Moreover, the theoretical base, in the case of the non pure transitional movement of its armature, is expounded.
    • Αναλυτική μελέτη της συμπεριφοράς ενός πυκνωτή-ερευνητή του θεωρητικού υπόβαθρου στην περίπτωση μη καθαράς μεταβατικής κίνησης των οπλισμών του.