ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

LIFE'S INSTRUMENTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1932
  6. 131-141
    • Extensive analysis of the energetic role of the enzymes and cells to the protection of the organism. Historical retrospection to the progress made on the enzymatology and cytology by the ancient Egyptians to nowadays.
    • Εκτενής ανάλυση του ευεργετικού ρόλου των ενζύμων και κυττάρων στην άμυνα του οργανισμού. Ιστορική αναδρομή της προόδου στην ενζυματολογία και κυτταρολογία από τους αρχαίους Αιγύπτιους μέχρι τις ημέρες μας.