ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΥΖΗ

RECEPTION FOR THE ACADEMICIAN ARISTOTLES KOUZIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1932
  6. 106-108
    • The new Academician Mr.Aristotles Kouzis is addressed. A brief historical retrospection to the history of Medicine from the doctors of ancient Egypt to nowadays, is made.
    • Προσφώνησις του νέου Ακαδημαϊκού κ.Αριστοτέλη Κούζη. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση της ιστορίας της Ιατρικής από τους ιατρούς της αρχαίας Αιγύπτου μέχρι των ημερών μας.