Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΚΑΙΤΕ

GOETHE'S PHILHELLINISM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1932
  6. 84-95
    • On the occasion of the completion of a century since Goethe's death, his work is analyzed and his philhellenic character is especially pinpointed.
    • Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό ετών από τον θάνατο του Γκαίτε, αναλύεται το έργο του τονίζοντας ιδιαίτερα τον φιλελληνικό χαρακτήρα του.