ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

THE REPLY OF GREGORIOS XENOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξενόπουλος, Γρηγόριος (1867-1951)
  5. 1932
  6. 33-46
    • The new Academian Gregory Xenopoulos gave a speech about the creation and development of the modern fiction. The modern fiction is considered as the evolution of the ancient epic where is maintained the heroic as well the amorous element.
    • Ομιλία του νέου Ακαδημαϊκού Γρηγορίου Ξενόπουλου, περί της δημιουργίας και της εξέλιξης του νεοελληνικού μυθιστορήματος. Το νεότερο μυθιστόρημα θεωρείται εξέλιξη του αρχαίου έπους όπου διατηρείται τόσο το ηρωϊκό όσο και το ερωτικό στοιχείο.