ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

PRESIDENTIAL SPEECH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1932
  6. 9-12
    • The new President A.Ch.Vournazos assumed his duties. The work and activities of the deceased former President, George Streit, are mentioned.
    • Ανάληψη καθηκόντων του νέου Προέδρου Α.Χ.Βουρνάζου. Μνημονεύεται το έργο και η δραστηριότητα του αποβιώσαντος προηγούμενου Προέδρου Γεωργίου Στρέϊτ.