ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΥ

SCIENTIFIC COMMEMORATION OF THE ACADEMICIAN PANAYIOTIS BRATSIOTIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1982
  6. 519-529
    • Curriculum vitae and scientific work of the deceased Academician P.Bratsiotis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονικό έργο του αποβιώσαντος Ακαδημαϊκού Π.Μπρατσιώτη.