Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

THE INFLUENCE OF ATMOSPHERE'S POLLUTION ON THE CLIMATE OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1983
  6. 447-448
    • The unfavourable impact of the atmosphere's pollution on the climate of Athens. A similar situation in London is reported as well in other English towns as well a way for confronting the pollution, is suggested. Finally, possible solutions for this keen problem are cited.
    • Η δυσμενής επίδραση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας στο κλίμα των Αθηνών. Αναφορά σε παρόμοια κατάσταση στο Λονδίνο και άλλες αγγλικές πόλεις και στον τρόπο αντιμετώπισής της. Πιθανές λύσεις για το οξύ αυτό πρόβλημα.