ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

RECENT DEVELOPMENTS FOR THE INNER PATHOLOGY AND ITS PROSPECTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1983
  6. 369-390
    • Reminder and annotation of the main current methods, whose discovery led to the recent basic developments of the inner pathology. Report, where are ascertained the most important achievements in the sector of biological factors, which determine health and illness. Furthermore, the most important nosologic developments with their positive and negative consequences in diagnostics, therapeutic and prevention of diseases, are described. Finally, the future developments are reported.
    • Υπόμνηση και σχολιασμός των κυριοτέρων νεωτέρων μεθόδων με την ανακάλυψη των οποίων συντελέσθηκαν οι τελευταίες βασικές πρόοδοι της εσωτερικής παθολογίας. Αναφορά στα σπουδαιότερα επιτεύγματα στον τομέα των βιολογικών παραγόντων οι οποίοι καθορίζουν την υγεία και τη νόσο. Περιγραφή των σημαντικότερων νοσολογικών εξελίξεων με τις θετικές και τις αρνητικές τους επιπτώσεις στη διαγνωστική, στη θεραπευτική και στην πρόληψη των ασθενειών. Αναφορά στις μελλοντικές εξελίξεις.