Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

THE FALL OF CONSTANTINOPLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1983
  6. 353-368
    • Historical retrospection to the facts which led to the fall of Constantinoples, from its recapture from Franks in 1261 till its final fall in 1453.
    • Ιστορική αναδρομή των γεγονότων που οδήγησαν στην άλωση της Κωνσταντινούπολης από την ανακατάληψη της πόλης από τους Φράγκους το 1261 μέχρι την οριστική πτώση της το 1453.