ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

COMMEMORATION FOR THE 30 YEARS FROM THE DEATH OF GREGORY XENOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετσάλης-Διομήδης, Αθανάσιος (1904-1995)
  5. 1983
  6. 285-293
    • Report regarding the rich literary and theatrical work of Gregory Xenopoulos as well as to the personality of the "father" of Greek literature, as he is characterized.
    • Αναφορά τόσο στο πλούσιο λογοτεχνικό και θεατρικό έργο του Γρηγορίου Ξενόπουλου όσο και στην προσωπικότητα του "πατέρα" της Ελληνικής λογοτεχνίας, όπως χαρακτηρίζεται.