1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1983
  6. 52-59
    • The speech concerns the achievemetns of medicine which have helped the man as well the social dilemmas which have been created by the rapid progress of medicine and biology, which a lot of times are against to the human values. In particular, the discovery of the Genetic codex is reported as well as the man's capability for operation to the hereditary substance of the cellule. Furthermore, the issue of the in-vitro insemination is reported and the moral dilemmas which are created by this.
    • Η ομιλία αναφέρεται στα επιτεύγματα της ιατρικής τα οποία βοήθησαν τον άνθρωπο αλλά και στα κοινωνικά διλήμματα που δημιουργούνται από την αλματώδη πρόοδο της ιατρικής και της βιολογίας, τα οποία αντιτίθενται πολλές φορές με τις ανθρώπινες αξίες. Συγκεκριμένα αναφέρεται η ανακάλυψη του Γενετικού Κώδικα και η δυνατότητα επέμβασης του ανθρώπου στην κληρονομική ουσία του κυττάρου. Επίσης, αναφέρεται το πρόβλημα της εξωσωματικής γονιμοποίησης και τα ηθικά διλήμματα που δημιουργεί.