Η ΕΠΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΝ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

FOR THE FIFTY-YEAR PERIOD ACTIVITY OF THE RESEARCH CENTRE OF THE GREEK FOLKLORE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1968
  6. 133-141
    • A report is made on the inquiring work and on the in general offering of the Research Centre of Greek Folklore of the Academy of Athens on the occasion of the completion of 50 years of its activity.
    • Γίνεται αναφορά στο ερευνητικό έργο και την εν γένει προσφορά του Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων δράσης του.