Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

THE SIGNIFICANCE OF THE 28th OF OCTOBER 1940 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 101-109
    • Celebration of the anniversary of the 28th of October 1940 and report on the effort and fight that the greek nation made. Historical retrospection to the events.
    • Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και αναφορά στην προσπάθεια και στον αγώνα που κατέβαλε το ελληνικό έθνος. Ιστορική αναδρομή των γεγονότων.