ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΠΙΚΙΩΝΗ

FUNERAL ORATION FOR DIMITRIOS PIKIONIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1968
  6. 97-98
    • The main features of the work and personality of the deceased great sculptor and Academician Dimitrios Pikionis, are reported.
    • Αναφέρονται τα κύρια γνωρίσματα του έργου και της προσωπικότητας του αποβιώσαντος μεγάλου γλύπτη και Ακαδημαϊκού Δημητρίου Πικιώνη.