ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1968
  6. 49-51
    • The Academician Mr.Xanthakis presented the book "Solar Physics" in which are cited the results of researches on the solar physics.
    • Ο Ακαδημαϊκός κ.Ξανθάκης παρουσιάζει το σύγγραμμα "Ηλιακή Φυσική", στο οποίο εκτίθενται τα'αποτελέσματα ερευνών στην ηλιακή φυσική.