ΔΥΟ ΣΟΛΩΜΙΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

THE SOLOMON'S CLARIFICATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπανικολάου Γεώργιος Ν
  5. 1968
  6. 498-499
    • The announcement concerns two elucidating elements referring to the latin extract of "Dialogue" and the "Elogio di Foscolo" of Dionysios Solomos.
    • Αναφέρονται δύο διαφωτιστικά στοιχεία αναφερόμενα στο λατινικό απόσπασμα του "Διαλόγου" και στο "Elogio di Foscolo" του Διονυσίου Σολωμού.