Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΠΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΩΝ Α.Β.0.)

THE A.B.0. BLOOD GROUPS IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ
  5. 1968
  6. 479-497
    • With the help of gathering elements of geographical distribution of blood groups A.B.0. all over the greek areas the dynamics and readjustment of the moment of A.B.0. type of Greek people, are studied.
    • Με τη βοήθεια συγκέντρωσης στοιχείων γεωγραφικής κατανομής των ομάδων αίματος Α.Β.0. ανά τον ελληνικό χώρο, μελετάται η δυναμική και η αναπροσαρμογή των ροπών του Α.Β.0. τύπου των Ελλήνων.