ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ (ΑΤΕ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΜΑ

EXPERIMENTAL RESEARCHES ON THE ACTION OF ADIPOSE TISSUE EXTRACTS (ATE) ON BLOOD GLUCOSE CONCENTRATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Αντωνιάδης Χαράλαμπος
  5. 1968
  6. 461-478
    • Experimetnal studies proved that there is a possibility that diabetes is caused not only by the lack of insuline in pancreas but also by extro-pancreatic irregularities of the biochemical mechanisms which regulate the biological action of insuline. Furthermore, observations proved that the extracts of adipose tissue have the ability to activate the inert insuline in the presence of muscular tissue.
    • Πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει πιθανότητα ο διαβήτης να προκαλείται όχι μόνο από έλλειψη ινσουλίνης στο πάγκρεας αλλά και από εξωπαγκρεατικές ανωμαλίες των βιοχημικών μηχανισμών οι οποίοι ρυθμίζουν την βιολογική δράση της ινσουλίνης. Παρατηρήσεις έδειξαν επίσης ότι εκχυλίσματα λιπώδους ιστού δύνανται να ενεργοποίησουν την αδρανή ινσουλίνη παρουσία μυϊκού ιστού.