ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΙΣ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΣΤΩΝ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ, Ι

COMPARATIVE STUDY FOR THE CONTENT IN AMINO-ACIDS OF THE HUMAN BONES OF PAST PERIODS TO FOSSILS OF ANIMALS AND MOLLUSCS, I (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Οικονομίδης Α | Παυλοπούλου-Παπακώστα Χρυσάνθη | Χρηστομάνος Αναστάσιος Α.
  5. 1968
  6. 454-460
    • The study is referred to the examination of samples of bones of various dates as regards the quantity of amino-acids contained in these. It was proved that the examined bones contained amino-acids.
    • Εξετάζονται δείγματα οστών διαφόρων χρονολογικών επί της εμπεριεχομένης ποσότητας αμινοξέων σ'αυτά. Κατεδείχθη ότι όλα τα εξετασθέντα οστά περιείχαν αμινοξέα.