1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σιδέρης Κων
  5. 1968
  6. 377-389
    • On the basis of some chemical of samples of rocks taken from the centre and periphery of Pillows as well taking into consideration some microscopic observations is aimed a further examination of the lavas and the explanation of the presence of a plagioclast zone rich in Natrium, below the borders of Pillows, in which is certified a fall in the analogy of Natrium's participation.
    • Επιχειρείται, με βάση χημικές αναλύσεις δειγμάτων πετρωμάτων απ'το κέντρο και την περιφέρεια των Pillows και από μικροσκοπικές παρατηρήσεις, η περαιτέρω διερεύνηση των λαβών και η ερμηνεία της παρουσίας μιας ζώνης πλαγιοκλάστων πλουσίων σε Νάτριο, κάτω από τις παρυφές των Pillows, στις οποίες πιστοποιεί πτώση της ανάλογης συμμετοχής του Νατρίου.