ΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΗ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ ΤΟΥ "ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ" ΤΗΣ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΟΑΝΙΩΝ ΟΡΕΩΝ)

THE QUATERNARY VERTEBRATES OF KLITORIA'S "CAVE OF THE LAKES" (IN THE AREA OF AROANIA MOUNTAINS) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μελέντης Ι Κ
  5. 1968
  6. 350-363
    • The palaeofauna of the vertebrates in the cave of Klitoria's lakes is studied and detailed conclusions are cited.
    • Μελετάται η παλαιοπανίδα των σπονδυλωτών στο σπήλαιο των λιμνών Κλειτορίας και δίνονται λεπτομερή συμπεράσματα.