ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

PETROCHEMICAL RESEARCH ON THE LAVAS OF PATMOS ISLAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πανάγος, Αθανάσιος (1926-1999)
  5. 1968
  6. 252-275
    • The lavas of Patmos island are examined for their chemism. This effort aims at the petrochemical reconsideration as well at the solving of some problems which regard the petrochemistry of the island's volcanoes.
    • Διερευνώνται λάβες της νήσου Πάτμου από απόψεως χημισμού. Η προσπάθεια αυτή αποβλέπει στην πετροχημική αναθεώρηση και επίλυση ορισμένων προβλημάτων, που αφορούν στην πετροχημεία των ηφαιστείων της νήσου.