Η "ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ" ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ

THE "DYNASTY OF LIONS" IN MYCENAE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1968
  6. 183-190
    • Some minutiaes of the gold masks of Mycenae are described while the announcement forms a part of a broader study as regards the racial character and the invasion of the first "Greek" races in Greece.
    • Περιγράφονται οι λεπτομέρειες των χρυσών προσωπίδων των Μυκηνών ενώ η ανακοίνωση είναι μέρος ευρύτερης μελέτης ως προς τον φυλετικό χαρακτήρα και το πρόβλημα της εισβολής των πρώτων "Ελληνικών" φυλών στην Ελλάδα.