ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΩΝ ΤΑΥΤΗΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ)

SOME REMARKS ON THE GEOLOGY OF SIMI ISLAND AND ON THE AGE OF THE LIMESTONES THAT CONSTITUTE IT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1968
  6. 104-128
    • It is ascertained that the thickly bedded to unsorted limestones of Simi island hang over the thin-bedded. Furthermore, the age of the above mentioned limestones is also ascertained.
    • Διαπιστώνεται ότι οι παχυστρωματώδεις εώς άστρωτοι ασβεστόλιθοι της νήσου Σύμης επίκεινται των λεπτοπλακωδών. Προσδιορίζεται επίσης η ηλικία των ως άνω ασβεστολίθων.