1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1968
  6. 104-128
    • It is ascertained that the thickly bedded to unsorted limestones of Simi island hang over the thin-bedded. Furthermore, the age of the above mentioned limestones is also ascertained.
    • Διαπιστώνεται ότι οι παχυστρωματώδεις εώς άστρωτοι ασβεστόλιθοι της νήσου Σύμης επίκεινται των λεπτοπλακωδών. Προσδιορίζεται επίσης η ηλικία των ως άνω ασβεστολίθων.