ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΑΣ

ABOUT THE PURE POLITICAL ECONOMY ACCESSION INTO THE PHYSICO-MATHEMATICAL SCIENCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Φουντούλης Δημήτριος
  5. 1968
  6. 3-4
    • In the present announcement are formulated the Postulates and the method for the new classification of the Economy, from the social to the extract sciences, is determined.
    • Στην ανακοίνωση διατυπώνονται Αξιώματα και καθορίζεται μέθοδος μετατάξεως της Οικονομίας εκ των κοινωνικών στις θετικές επιστήμες.