ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

PRESENTATION OF THE ABSTRACTS OF THREE PAPERS WHICH ARE PREPARED FOR PUBLICATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Weiss Egon
  5. 1942
  6. 92-95
    • Three short papers which are going to be embodied in a book, are presented. They are entitled: "The big inscription of Gortys and its provisions about taking the law into one's hands and the trial", "Professio and testatio", "Two contributions to the theory of the distributed property".
    • Ανακοινώνονται τρεις σύντομες περιλήψεις εργασιών που πρόκειται να περιληφθούν σε βιβλίο, με τους παρακάτω τίτλους: "Η μεγάλη επιγραφή της Γορτύνος και αι διατάξεις αυτής περί αυτοδικίας και δίκης", "Professio και testatio", "Δύο συμβολαί εις την θεωρίαν περί της κατανεμημένης ιδιοκτησίας".