ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΜΕ ΟΤΤΡΕΛΙΘΟΝ, ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)

ONE APPEARANCE OF SCHISTS WITH OTTRELITE INTO THE SCHISTS OF KESARIANI (ATTICA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Γεωργιάδης Αναστάσιος Ν
  5. 1942
  6. 201-203
    • The present article is referred to a study as regards a schist that was found in the crystallic complex of Kesariani (Attica). In relation with the similar schists, this one is classified in Cambrian, while its chemical analysis misses.
    • Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μελέτη σχιστολίθου, που βρέθηκε στο κρυσταλλοσχιστώδες σύμπλεγμα της Καισαριανής (Αττικής). Σε σχέση με ομοειδείς σχιστόλιθους, αυτός κατατάσσεται στο Κάμβριον ενώ λείπει η χημική ανάλυση αυτού.