ΜΕΤΑΜΟΡΦΙΚΟΣ ΑΥΓΗΤΙΚΟΣ ΤΩΦΦΟΣ Η Ο ΑΥΓΗΤΙΚΟΣ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ

METAMORPHIC AUGITIC TUFF OR THE AUGITIC SCHIST OF MAKRINITSA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Γεωργιάδης Αναστάσιος Ν
  5. 1942
  6. 199-201
    • The present article deals with the results of a microscopic research on rock that was found in Pilio. It is proved that the in question schist is only a little transformed eruptive augitic tuff .
    • Στο παρόν άρθρο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της μικροσκοπικής έρευνας πετρώματος, που βρέθηκε στο Πήλιο. Αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω σχιστόλιθος είναι λίγο μόνο μεταμορφωμένος εκκρηξιγενής αυγητικός τώφφος.