ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΪΜΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΟΣ ΔΙΑ ΚΡΥΦΟΜΟΛΥΝΣΕΩΝ

RESEARCH ON THE EARLY IMMUNIZATION OF ATHENS' POPULATION AGAINST DIPTHERIA THROUGH CONTROLLED-CONTAMINATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Γεωργόπουλος Γ | Αλιβιζάτος Γ Π | Μεσσηνέζης Δ
  5. 1942
  6. 180-192
    • The immunization of the population and in particular that of the children, against diptheria through controlled-contaminations, is studied. It arose that the mass vaccination is not necessary but it must be confined in special groups of children between 0-5 years old.
    • Μελετάται η ανοσοποίηση του πληθυσμού, ιδιαίτερα των παιδιών, έναντι της διφθερίτιδος δια κρυφομολύνσεων. Προκύπτει ότι ο μαζικός εμβολιασμός δεν είναι απαραίτητος αλλά να περιορίζεται σε ειδικές ομάδες μικρών παιδιών, 0-5 ετών.