ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE POSSIBILITY OF THE SPREADING OF THE VIRUS OF ROCK FEVER BY THE GREEK CHEESE FETA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Αλιβιζάτος Γ Π | Παλαιόπουλος Αρ.
  5. 1942
  6. 154-162
    • After a series of experiments arose that the cheese made of milk infected by the rock fever and was mellowed in a month, is not dangerous. On the contrary dangerous is the cheese that is consumed before the passing of one month from its production.
    • Μετά από σειρά πειραμάτων προέκυψε ότι τυρί που παρασκευάστηκε από γάλα μολυσμένο με μελιταίο και ωρίμασε για ένα μήνα, δεν είναι επικίνδυνο. Αντίθετα, επικίνδυνα είναι τα τυριά που καταναλίσκονται πριν από την πάροδο μηνός από την παρασκευή τους.