ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΜΙΑΝΣΕΩΝ ΕΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΗΜΩΝ

EPIDEMIOLOGICAL STUDY FOR THE FOUR MAIN INFANTILE CONTAMINATIONS OF OUR COUNTRY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλιβιζάτος Γ Π | Παπαϊωάννου Αντώνης
  5. 1942
  6. 130-144
    • In the present study, it is proved that the population of our country is infected earlier, in relation with other countries, by the four main infantile diseases. It is also proved that more delicate are these of the poorer classes and that the combination of the climate and financial state makes difficult the situation.
    • Στο παρόν άρθρο αποδεικνύεται ότι ο πληθυσμός στη χώρα μας μολύνεται νωρίτερα, σε σχέση με άλλες χώρες, από τις 4 κύριες παιδικές ασθένειες. Αποδεικνύεται ακόμα ότι πιο ευπαθείς είναι οι απορώτερες τάξεις και ότι ο συνδυασμός του κλίματος και της οικονομικής κατάστασης δυσχεραίνουν την κατάσταση.