ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΜΙΑΝΣΕΩΝ ΕΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΗΜΩΝ

EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF THE FOUR MAIN INFANTILE CONTAMINATIONS OF OUR COUNTRY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αλιβιζάτος Γ Π
  5. 1942
  6. 117-130
    • The study is referred to the four main infantile diseases of our country, that is the measles, the croup, the scarlet fever and the diphtheria. The sanitary problems that generate them but also their consequences, which lead even to the death, are of great importance so are and the results that arose by the researches.
    • Γίνεται μελέτη των τεσσάρων κυρίων παιδικών ασθενειών της χώρας μας, δηλαδή της ιλαράς, του κοκκύτου, της οστρακιάς και της διφθερίτιδος. Τα υγειονομικά προβλήματα που τις προκαλούν αλλά και οι επιπτώσεις αυτών, που οδηγούν ακόμη και στο θάνατο, είναι μεγάλης σημασίας, το ίδιο και τα προκύπτοντα αποτελέσματα των ερευνών.