ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ

EXAMINATION OF THE METALLIC CONDITION OF BORON THROUGH THE X-RAYS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Σκουλούδη Ελένη | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1942
  6. 78-85
    • In the present study is measured the upon Boron (towards various directions) intensity of the X-rays. For the monochromatism of the rays was used the method of reflection upon burnt crystal. The intensity of the radiation was measured into a Seemann-Bohlin chamber, through the photographic method. The distribution of the intensity that arises, in connection with the angle, approaches towards the theoretically expected, for the case of three free electrons.
    • Στην παρούσα μελέτη, μετράται η επί του Βορίου, κατά διάφορες διευθύνσεις, ένταση των ακτίνων-Χ. Για τον μονοχρωματισμό των ακτίνων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανακλάσεως επί κεκαμμένου κρυστάλλου. Η ένταση της ακτινοβολίας μετρήθηκε εντός θαλάμου Seemann-Bohlin, διά της φωτογραφικής μεθόδου. Η κατανομή της εντάσεως που προκύπτει, συναρτήσει της γωνίας, πλησιάζει προς την θεωρητικώς αναμενόμενη για την περίπτωση των 3 ελεύθερων ηλεκτρονίων.