ΤΟ ΑΣΚΟΡΒΙΝΙΚΟΝ ΟΞΥ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ C) ΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΝ ΧΗΜΕΙΑΝ. Ι. ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΕΙΣ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΑ

THE ASCORBIC ACID (VITAMIN C) AS REAGENT TO THE ANALYTICAL CHEMISTRY. I. THE DETECTION OF GOLD IN SMALL AMOUNTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Στάθης Ε
  5. 1942
  6. 74-77
    • In the article, a new method for the detection of gold is described. The method is based on the formation of colloid gold through the reduction influence of the ascorbic acid on the chloride gold. The sensitivity of the reaction, its simplicity and the stability of the emerging colours, rendered this method applicable to the chromocentric determination of gold.
    • Στο άρθρο περιγράφεται νέα μέθοδος ανιχνεύσεως χρυσού στηριζόμενη στον σχηματισμό κολλοειδούς χρυσού δια της αναγωγικής επιδράσεως του ασκορβινικού οξέος επί χλωριούχου χρυσού. Η ευαισθησία της αντιδράσεως, η απλότητά της και η σταθερότητα των εμφανιζομένων χρωμάτων, κατέστησαν τη μέθοδο αυτή εφαρμόσιμη εις τον χρωμοκεντρικό προσδιορισμό του χρυσού.