Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

GREECE AND CULTURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1942
  6. 43-64
    • The speech concerns the contribution of Greece on behalf of the humanity's upleft, which demonstrates the greatness of our race as well our glorious history, but also the courage we presented as a nation towards the various dangers and fate's injuries.
    • Στο λόγο αυτό, παρουσιάζεται η συμβολή της Ελλάδος υπέρ της εξυψώσεως της ανθρωπότητας, η οποία καταδεικνύει το μεγαλείο της φυλής μας, την ένδοξη ιστορία μας αλλά και το θάρρος που δείξαμε ως έθνος, στους διάφορους κινδύνους και στα πλήγματα της μοίρας.