Η ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΡΗΞΙΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΤΟΥ 1939-1941

THE POLYCENTRIC EXPLOSION OF SANTORINI'S VOLCANO IN 1939-1941 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Λιάτσικας Ν
  5. 1942
  6. 30-36
    • The present article describes, after some relevant critical observations, the polycentric explosion of Santorini's volcano in 1939-1941. The paper is accompanied by a map which presents the positions of the newly-formed vaults ; Triton, Ktenas, Fuke, Rek and Niki as well by 4 tables with 16 pictures of the aforementioned explosion.
    • Το άρθρο αυτό περιγράφει, κατόπιν σχετικών κριτικών παρατηρήσεων περί της πολυκεντρικής εκρήξεως 1939-1941 του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Την εργασία συνοδεύουν χάρτης ο οποίος εμφανίζει τις θέσεις των νεοσχηματισθέντων θόλων Τρίτων, Κτενάς, Φουκέ, Ρεκ και Νίκη καθώς και 4 πίνακες με 16 εικόνες της περιγραφόμενης εκρήξεως.