ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ

ANNOUNCEMENT OF ACADEMICIANS' DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1942
  6. 25-28
    • Biographical elements and activities of the ceased members of the Academy of Athens, George Sotiriadis and Demetrios Kambouroglou.
    • Βιογραφικά στοιχεία και δραστηριότητες των αποβιωσάντων μελών της Ακαδημίας Αθηνών, Γεωργίου Σωτηριάδη και Δημητρίου Καμπούρογλου.