ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH OF THE PAST PRESIDENT GEORGE SOTIRIOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1942
  6. 3-5
    • Short outline of activities for the presindencial time of the year 1942.
    • Σύντομος απολογισμός πεπραγμένων της Προεδρίας κατά το έτος 1942.