ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ HASE

COMPLEMENTARY REPLENISHMENTS ABOUT HASE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μενάρδος Σίμος
  5. 1933
  6. 70-71
    • The great contribution of Hase to the first famous publication of folklore songs by Foriel in 1824, is described in brief.
    • Περιγράφεται εν συντομία η σπουδαία συμβολή του Hase, στην πρώτη περίφημη έκδοση των δημοτικών τραγουδιών, υπό του Φωριέλ το 1824.