ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΟΛΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ HASE

ADAMANTIOS KORAIS AND CHARLES BENEDICT HASE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1933
  6. 49-69
    • The speech regards the relation between Adamantios Korais and the german philologist Charles Benedict Hase, as it is relevant through their letters.
    • Η ομιλία αφορά την σχέση μεταξύ του Αδ.Κοραή και του γερμανού φιλόλογου Καρόλου Βενέδικτου Χάζε, όπως αποκαλύπτεται μέσα από επιστολές τους.