ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

SPEECH GIVEN BY THE GENERAL SECRETARY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1933
  6. 27-44
    • In the speech are announced all the names of foreign fellows of the Academy of Athens and prizes are awarded.
    • Πρόκειται για ομιλία στην οποία αναπτύσσονται όλα τα ονόματα των ξένων εταίρων της Ακαδημίας Αθηνών και απονέμονται βραβεία.