ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΕΝ ΘΕΣΠΙΑΙΣ

ELECTIONS IN THESPIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1933
  6. 197-197
    • The announcement is referred to the content of an inscription where are reported the results of elections in Thespies. Contrary to the view of Wilamowitz that Boeotia's city-states were content with a few sovereigns, from the inscription arose lots of administrative organs and sovereigns.
    • Ανακοίνωση του περιεχομένου επιγραφής όπου αναφέρονται τα αποτελέσαματα αρχαιρεσιών στις Θεσπιές. Σε αντίθεση με την άποψη του Wilamowitz ότι οι Βοιωτικές πόλεις-κράτη αρκούντο σε λίγους άρχοντες, από την επιγραφή προκύπτει μεγάλο πλήθος διοικητικών οργάνων και αρχόντων.