ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΩΝ

CONTRIBUTION TO THE EXAMINATION OF THE INDUSTRIAL VALUE OF SEED-OILS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζαγαντάρης Ι.
  5. 1933
  6. 389-394
    • Some observations are made on the seed-oils of various origins and ages, for the ascertainment of their content in oxidized acids as well for the conditions that prevail after the making of soaps.
    • Γίνονται παρατηρήσεις επί των πυρηνελαίων διαφόρων προελεύσεων και ηλικιών, προς εξακρίβωση της περιεκτικότητάς τους σε οξειδωμένα οξέα καθώς και των συνθηκών που επικρατούν κατά την παρασκευή των σαπουνιών.