Η ΒΡΟΧΗ ΔΙΑΤΤΟΝΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1933

THE RAIN OF SHOOTING STARS ON THE 9th OF OCTOBER 1933 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πλακίδης Στ
  5. 1933
  6. 382-385
    • The study is referred to observations on shooting stars of the 9th of October 1933 which turned out to meteoric rain. This phenomenon is described as well its duration and a graphic determination is made.
    • Πρόκειται για παρατηρήσεις επί των διαττόντων αστέρων της 9ης Οκτωβρίου 1933, οι οποίοι αποδείχθηκαν ότι επρόκειτο για μετεωρική βροχή. Περιγράφεται το φαινόμενο αυτό, η διάρκειά του και γίνεται γραφικός προσδιορισμός.