ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

ABOUT THE SYNODIC VOLUMES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1933
  6. 343-348
    • Terms, nomeclature and contents of the synodic volumes.
    • Ορισμοί, ονοματολογία και περιεχόμενα συνοδικών τόμων.