ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ RS ΟΦΙΟΥΧΟΥ

OBSERVATIONS OF RS OPHIUCHI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Πλακίδης Στ
  5. 1933
  6. 333-334
    • The in question star was classified, by Mrs.Fleming, among the long period variables and by Mr.Pickering was characterized as a new one. It is obvious that the star is variable like these of very irregular type which present sudden flares of great range of variation and of singular spectrum. From the 24th of August till the 8th of September 1933 its brightness in one size and its colour as deep red sub-yellow.
    • Ο εν λόγω αστήρ κατετάχθη υπό μεν της κ.Fleming μεταξύ των μακράς περιόδου μεταβλητών, υπό δε του Pickering χαρακτηρίσθηκε ως νέος. Προφανώς πρόκειται μάλλον περί μεταβλητού εκ των λίαν ανωμάλου τύπου, οι οποίοι παρουσιάζουν αιφνίδιες αναλάμψεις με μεγάλου εύρους κυμάνσεις και ιδιοτύπου φάσματος. Από της 24ης Αυγούστου μέχρι της 8ης Σεπτεμβρίου 1933 η λαμπρότητά του ελαττώθηκε κατά ενα μέγεθος, το δε χρώμα του ήταν βαθύ ερυθρό υποκίτρινο.