ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΙΧΝΩΝ ΙΩΔΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΧΛΩΡΙΚΩΝ, ΒΡΩΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΩΔΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

NEW METHOD FOR THE DETECTION OF IODINE TRACES IN THE PRESENCE OF CHLORIC, BROMIC AND IODINE SALTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλείου Α.
  5. 1933
  6. 324-326
    • Presentation of a new method for detecting iodine salts in the presence of chloric, bromic and iodine salts in solution.
    • Παρουσιάζεται νέα μέθοδος ανίχνευσης ιωδιούχων αλάτων εί παρουσία χλωρικών, βρωμικών και ιωδικών αλάτων στο διάλυμα.